הסכם רישיון למשתמש קצה ב-zap clients

 
הסכם הרישיון למשתמש קצה ב-zap clients ("הסכם") הוא הסכם מחייב בינך לבין ' קבוצת זאפ. הסכם זה חל על השימוש שלך באפליקציה zap clients.

האפליקציה ניתנת לך ברישיון, ואינה נמכרת לך על ידי התקנת האפליקציה, אתה מאשר כי קראת הסכם זה והבנת אותו מצהיר כי אתה בן 18 לפחות/בגיר על פי דין על מנת להתקשר בהסכם מחייב וכן מקבל הסכם זה ומסכים להיות מחויב על פי תנאיו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תתקין את האפליקציה
 
 1. הענקת רישיון. בכפוף לתנאי הסכם זה, החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, שהינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, להורדה, התקנה, ושימוש באפליקציה לצורך שימושך האישי, שאינו מסחרי, במכשיר אשר בבעלותך או בשליטתך בדרך אחרת בהתאם לתיעוד של האפליקציה. אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות ולא להתיר לכל צד שלישי לבצען: להפיץ, למכור, להעתיק, לשנות, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לפרק מהידור, לפענח, להתאים, לספק ברישיון משנה או ליצור עבודות נגזרות או שיפורים של האפליקציה. אם תוריד או תדפיס עותק של התוכן לשימוש אישי, עליך לשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בו. אתה מסכים שלא לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של האפליקציה או תכונות המונעות או מגבילות את השימוש בהעתקה של תוכן כלשהו או אוכפות מגבלות על השימוש באפליקציה, בשירותים או בתוכן בו בעלות.
 2. כל תוכן של לקוחות, כמוגדר בהסכם שירותי השיווק, שתספק לך קבוצת זאפ יישאר באחריותך הבלעדית. זאפ גרופ לא מחויבת לשמור העתק של תוכן כאמור או להחזיק תוכן של לקוחות שנמסר במהלך השירות. באחריותך לשמור העתק של תוכן של לקוחות שנמסר. אינך רוכש זכות בעלות כלשהי באפליקציה במסגרת הסכם זה.
 3. איסוף, אחסון ושימוש במידע שלך. הנך מאשר כי כאשר אתה מוריד, מתקין, או משתמש באפליקציה,החברה רשאית להשתמש באמצעים אוטומטיים (לרבות, לדוגמה, קובצי Cookie ומשואות רשת) כדי לאסוף ולשמור מידע אודות המכשיר הנייד ו/או המחשב שלך ואודות השימוש שלך באפליקציה. אתה עשוי גם להידרש למסור מידע מסוים עלעצמך כתנאי להורדה, להתקנה, או לשימוש באפליקציה או באחדים מהמאפיינים או הפונקציות שלה,והאפליקציה עשויה לספק לך הזדמנויות לשתף מידע אודות עצמך ואחרים. ידוע לך שאינך מחויב משפטית למסור לנו כל מידע אישי, והנך מאשר בזה כי מסירת מידע אישי לחברה נעשית מרצונך החופשי. כל המידע שאנו אוספים ומאחסנים באמצעות או בקשר לאפליקציה זו כפוף למדיניות הפרטיות של קבוצת זאפ. על ידי הורדה, התקנה, שימוש או מסירה של מידע לאפליקציה זו או באמצעותה, אתה מסכים לכל הפעולות הננקטות על ידינו ביחס למידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו,אשר כפופה לאמור בקישור להלן https://www.camilyo.com/privacy-statement. מבלי לגרוע במדיניות הפרטיות המפורטת בקישור לעיל, מובהר כי החברה עשויה לאסוף ולשמור מאגריה את המידע הפרטי שלך ובכלל זה מידע שאתה מספק בעת ההרשמה לאפליקציה ומידע אודות שימוש בשירותים שונים באפליקציה. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האפליקציה, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. בעת שימוש בקבצי גישה לאפליקציה, קובצי Cookie עשויים להישלח ולהישמר במחשב ו/או בנייד שלך (לפי העניין). קבצי ה-Cookie משמשים לשמירת העדפות מסוימות שלך באפליקציה ולזיהויך בביקורים עתידיים. באפשרותך לבחור להגביל את האחסון של קובצי Cookie במחשב ו/או בנייד שלך אולם הגבלת או איסור אחסון של קבצי Cookie עשויה להשפיע על תקינות האפליקציה. כל המידע שנשלח על ידי דפדפן האינטרנט, המחשב והנייד בעת ביקור באפליקציה עשוי להיות מאוחסן על ידי השרתים של החברה. מידע זה עשוי לכלול את כתובת ה- IP שלך, את סוג הדפדפן, את נתוני קובצי ה- Cookie, וכל מידע אחר שיזהה אותך באופן ייחודי.

  החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באפליקציה מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באפליקציה. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 4. ציות לכללים. את/ה מחויבים לציית לכל התקנות, הכללים והרגולציות החלים, כמו גם לתיקונים של התקנות, הכללים והרגולציות הללו ("כללים") בקשר לשימוש שלך באפליקציה ולשירות.
 5. עדכונים. החברה עשויה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה, לפתח ולספק עדכונים של האפליקציה.העדכונים עשויים גם לשנות או למחוק מאפיינים ופונקציות מסוימים בשלמותם. אתה תוריד ותתקין ללא דיחוי את כל העדכונים, ואתה מאשר ומסכים כי ייתכן שהאפליקציה או חלקים ממנה לא יפעלו כהלכה במקרה שלא תעשהכן. אתה מסכים, כמו כן, שכל העדכונים ייחשבו חלק מהאפליקציה ויהיו כפופים לכל התנאים וההתניות של הסכם זה.
 6. תקופת ההסכם וסיום. תקופת הסכם זה מתחילה כאשר אתה מוריד את האפליקציה/מאשר את האפליקציה והיא תמשיך להיות בתוקף עד שתסתיים על ידך או על ידי החברה. לאחר סיום ההסכם עליך לחדול מהשימוש באפליקציה. אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסיים הסכם זה אם תפר את ההסכם או מכל סיבה או ללא סיבה בכל עת. אם הסכם זה מסתיים או מושעה מכל סיבה או ללא סיבה, אתה מסכים: (א) להמשיך להיות כפוף להסכם זה, (ב) להפסיק מיד את השימוש באפליקציה, (ג) כי אנו שומרים את הזכות (אך איננו כפופים לשום חובה) למחוק את כל המידע שלך ונתוני החשבון השמורים בשרתים שלנו, וכן (ה) כי לא נישא בחבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין סיום או השעיית הגישה לאפליקציה או בגין מחיקת המידע שלך או נתוני החשבון שלך.
 7. שחרור מאחריות. השימוש באפליקציה הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. האפליקציה מסופקת למקבל הרישיון "כפי שהיא" (As is) וללא אחריות מכל סוגבגין ליקויים ופגמים. במידה המרבית המותרת בדין החל, החברה, בשם עצמה ובשםהגופים הקשורים אליה ומעניקי הרישיון וספקי השירות שלה ושל הגופים הקשורים, מתנערת מפורשות מכל אחריות, בין אם במפורש,או מכללא, סטטוטורית או אחרת, ביחס לאפליקציה, לרבות כל אחריות משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין, ואי-הפרה, ואחריות העשויה לנבוע ממהלך של עסקה, ממהלך ביצוע,משימוש או מפרקטיקה מסחרית. מבלי להגביל את האמור לעיל, החברה אינה מספקת שום אחריות או התחייבות, ואינהנותנת מצג מכל סוג, כי האפליקציה תעמוד בדרישותיך, תשיג את תוצאותיה המכוונות, תהיה בעלת תאימות, או תעבוד עם תוכנה, אפליקציות, מערכות או שירותים אחרים, תפעל ללא הפרעה, תעמוד בתקני ביצוע או אמינות או תהיה נטולת שגיאות, או ששגיאות או פגמים כלשהם יהיו אפשריים לתיקון או שהם יתוקנו.על החברה לא חלה כל חובה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות לאפליקציה. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים באפליקציה.
 8. הגבלת אחריות. במידה המרבית המותרת בדין החל, בשום מקרה החברה או גופים הקשורים אליה, או מי מבין מעניקי הרישיון או ספקי השירות שלה, לא יישאו בחבות כלשהי הנובעת או הקשורה לשימוש שלך באפליקציה או לאי יכולתך להשתמש בה.
 9. שיפוי. אתה מסכים לשפות, להגן, ולמנוע נזק מן החברה ומנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים,השלוחים, הגופים הקשורים, היורשים, והנמחים שלה מפני וכנגד כל ההפסדים, נזקים, חבויות, פגמים, טענות,' תובענות, פסיקות, פשרות, אינטרס, פסקי בוררות, עונשים, קנסות, עלויות או הוצאות מכל סוג, כולל' שכ"ט לעורכי-דין בהיקף סביר, הנובעים או הקשורים לשימוש או לשימוש-לרעה שלך באפליקציה או להפרת הסכם זה על ידך, כולל' בין היתר התוכן שאתה שולח או הופך לזמין באמצעות אפליקציה זו.
 10. הדין החל/סמכות השיפוט. אתה מסכים כי על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יתפרש על פיהם,' ודינים אלה יחולו על כל העניינים הקשורים להסכם זה, ללא תחולה של כללי ברירת הדין. מקום השיפוט וסמכות השיפוט היחידים עבור כל התביעות והמחלוקות יהיו בית המשפט בעיר תל אביב-יפו.
 11. זכויות קניין רוחני. כל התכנים המצויים באפליקציה, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באפליקציה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים מטעמה. זכויות הקניין הרוחני עשויים להיות כפופים בנוסף לדין הישראלי, גם לחוקי ארצות הברית, אמנות בינלאומיות ודין זר נוסף. אין להעתיק או לפרסם את התכנים במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האפליקציה, לרבות עיצובה, סימניה המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באפליקציה הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאפליקציה וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
 12. חשבון והרשמה לשירותים. קבלת השירותים באפליקציה דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה של החשבון שלך ונושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.